info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Прием

Училищен план-прием - процедура - изтегли тук

График за прием в I клас - изтегли тук

График за прием в V клас - изтегли тук

График за прием в VIII клас - изтегли тук

Указание за кандидатстване след основно образование  - изтегли тук

Кодове на паралелки за прием в VIII клас - изтегли тукУважаеми ученици и родители на кандидат -гимназисти,

Подаване на заявления за участие в класиране за прием в VIII клас тази година ще се извърши от 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г.

САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ. Това може да стане:

· без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

· със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион, в случая Бургас. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион. За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на най-предната позицията, за която му стига балът. Това е регламентирано в чл.56, ал. 4 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, където е указано, че учениците участват в класирането според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.

Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал.

Пожелаваме Ви успех!

 

 

Уважаеми кандидат-гимназисти,

От. 13до 15 юли 2022 г. трябва да се запишете в училището, в което сте приети, ако това удовлетворява желанието Ви.

 Във втория етап на класиране участват учениците, които:

1. не са приети; (не подават заявление за второ класиране, участват автоматично)

2. са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление по чл. 66

Заявление за участие във втори етап на класиране след положени изпити от НВО и/или проверка на способностите за приемане в VIII клас

 Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по
специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ!

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 

От 05.07.2022 г. до 07.07.2022г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас след положени изпити чрез тест и проверка на способностите. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно  подаване на заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения. 

Адресът е  https://priem.mon.bg . Влизането е с намиращ се № и код за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, който сте получили от училището.

Попълването става, като подреждате паралелките в нисходящ ред (започвате от най-желаните), избирайки паралелката (всяка има различен код и не може да се получи дублиране) или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните повече паралелки. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии, трябва да прикачите сканирано медицинско . Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието на ученика за професионална паралелка ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но е необходимо да представи медицинското свидетелство при записването. Ако не го представите при записване, то ученикът губи мястото си в класирането.След като попълните търсенето от Вас паралелки, внимателно проверете попълненото заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете, и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

Подаването на заявлението по електронен път включва с натискане на бутона „Подаване“. Ако сте допуснали грешка при подредбата на желанията, можете да отидете на място в училище-гнездо, където да подадете вашето коригирано заявление. Това е възможно единствено в периода на подаване на заявленията.

            2. Подаване на заявление в училище - Всички училища в област Бургас, в които са се обучавали ученици в VII клас през учебната 2021/2022 г., ще приемат документи за участие в класирането за приема на ученици в VIII клас по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.  Няма ограничения за подаване на заявления на място в определените училищата за ученици от други области. Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя.

Образец на заявление можете да изтеглите от настоящия сайт и да попълните вкъщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в определеното за прием на документи училище и да го попълните там на място, за по-лесна обработка и въвеждане на информацията в информациионната система.

Списъкът с паралелките за област Бургас ще е изложен в училищата, определени да приемат документи за участие в класирането, на достъпно място.

На място в училищата, определени да приемат документи за участие в класирането, се подават заявления единствено за училищата от област Бургас.

За училища, които не са на територията на област Бургас, може да се кандидатства само online.

            При отиването в училище, определено да приема документи за участие в класирането, първо ще Ви бъде направена проверка в електронната система, дали не сте въвели електронно заявление, за което желаете да бъде извършена корекция.

При условие че няма регистрирано заявление в електронната система, Вашите желания от заявлението на хартиен носител ще бъдат въведени от длъжностно лице в електронната система. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в заявлението Ви има паралелки със специалности от професии, може да носите медицинското свидетелство, което да бъде сканирано и приложено към заявлението Ви. Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието на ученика за професионална паралелка ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но е необходимо да представи медицинското свидетелство при записването. Ако не го представи при записване, то ученикът губи мястото си в класирането.

Следващата стъпка на входа е заявлението Ви да бъде направено в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единия. С това заявление Ви е прието.


График за дейностите по приемането на учениците след завършено основно образование за учебната  2022 - 2023 г. на места по държавен план-прием 


 

Copyright © 2023 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди