info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Екип

Зорка Петкова - Директор

Пенка Касабова - ЗД по УД

Гюлбие Мехмед - Учител на ПГ

Гюлшен Мехмедали - Учител на I клас

Нуртен Ахмед - Старши учител на II клас

Елза Мелконян - Старши учител на III клас

Петя Стоянова - Старши учител на IV клас

Радостина Янева - Главен учител по БЕЛ и класен р -тел на VII клас

Янка Апостолова - Учител по математика 

Славка Георгиева - Учител по английски език и класен р -тел на VI клас

Николинка Саева - Учител по история и класен р -тел на V клас

Димитринка Грудева - Старши учител по физ. възпитание и спорт 

Женя Дражева - Учител на група за ЦДО  III -IV клас

Мария Янчева - Учител на група за ЦДО I - II  клас

Вели Рамадан - Учител на група за ЦДО  V -VI клас

Семиха Нури - Счетоводител

Айлин Феимова - Касиер, домакин

Незиха Нури - Чистач, хигиенист

Зийнеб Емурла - Чистач, хигиенист

Фатме Мехмед - Чистач, хигиенист

Ахмед Белбер - Работник, поддръжка

Райко Христов - Образователен медиатор 

Copyright © 2022 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди